Informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

1. Administrator.

Administratorem danych osobowych jest Dr Wiśniowski chirurgia i medycyna estetyczna Marcin Wiśniowski, Ul. Janusza Kusocińskiego 12/LU 3, 70-237 Szczecin.

2. Jakie dane, w jakim celu gromadzimy i jak przetwarzamy oraz przechowujemy.

Gromadzimy tylko podstawowe dane osobowe oraz dane medyczne, dotyczące procesu leczenia, które są niezbędne do kontaktu z pacjentem oraz obowiązku prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej. Nie udostępniamy danych nikomu z wyjątkiem pacjenta, którego dane dotyczą jako jedynego dysponenta tych danych i tylko na jego wyłączne żądanie lub innych podmiotów medycznych, których udział jest niezbędny w procesie leczenia (np. laboratoria diagnostyki medycznej). Dane przechowywane są na bezpiecznych serwerach hostingowych firmy Digital Ocean 101 Avenue of the Americas 10th Floor New York, NY 10013. Połączenie z tymi serwerami jest w pełni szyfrowane, a dostęp do danych osobowych mają wyłącznie uprawnieni pracownicy gabinetu dr Wiśniowski Chirurgia i Medycyna Estetyczna .

3. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe oraz związane z nimi dane medyczne pacjenta przechowywane są przez minimum 20 lat (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r.). Po tym okresie obowiązek ich przechowywania ustaje i mogą zostać usunięte przez administratora lub/i na żądanie pacjenta, których one dotyczą.

4. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

Pacjent ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych, korekty, żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia (po upływie okresu prawnego obowiązku ich przechowywania), przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO, zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości w ich przetwarzaniu.

5. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Informujemy, że podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Zaznaczamy, że jeżeli nie podasz danych podstawowych, identyfikujących Cię w sposób wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza niezbędnych do prowadzenia dokumentacji medycznej, możemy odmówić usługi medycznej czy wykonania zabiegu.

Prawa wymienione w pkt. 4 można zrealizować poprzez osobisty kontakt z administratorem danych osobowych wymienionym w pkt. 1.